skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse

Open brief aan het college van burgemeester en schepenen van Asse betreffende ondertekening Europees Charter
Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen

Ondertekening Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen

 

Geachte heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Meer inzetten op burgerparticipatie was een veel gehoord en gelezen principe tijdens de afgelopen gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het werd ook als een van de speerpunten opgenomen in de programma’s van diverse partijen die opkwamen in de gemeente Asse.

De betrokkenheid van individuen en gemeenschappen bij het bepalen van hun eigen leefomgeving, in casu de gemeente waar zij wonen, maakt  dan ook  terecht deel uit van de kernwaarden van de democratie. Met name voor onderwerpen die verband houden met ruimtelijke planningsprojecten en beleidsbeslissingen, aangezien zij een rechtstreekse impact hebben op de levenskwaliteit, is dit aan de orde.

Wij juichen dan ook het initiatief toe van de ETCP-CEU (European Council of Spatial Planners – Europese Raad van Ruimtelijke Planners) om een Europees Charter voor Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen op te stellen. Wij verwijzen naar enkele principes die zij in de inleiding van dit charter meegeven:

  • Wetende dat zowel bij de diagnose van problemen als bij het formuleren van oplossingen via projecten, strategische plannen en ruimtelijke ontwikkelingsvisies er niet alleen voor mensen maar ook vooral mét mensen een planningsproces moet worden doorlopen;
  • Aangezien overheden op àlle beleidsniveaus een gedeelde leidende rol hebben en moeten opnemen om gemeenschapsparticipatie te bevorderen en dat het succes van een democratisch participatieproces steeds afhangt van het engagement van deze overheden;
  • Gezien de erkenning en versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld, via verenigingen en groepen van individuen, als key player en drijvende kracht in het ontwikkelen en onderhouden van een echte Participatieve Democratie;
  • Overtuigd dat een gezond model van Participatieve Democratie de representatieve democratie ondersteunt, daarbij zowel inclusieve processen als resultaten beoogt en de dialoog met lokale gemeenschappen deel laat uitmaken van formele besluitvormingsprocessen;
  • Ervan overtuigd dat in de context van een snel veranderend maatschappelijk engagement een sterkere integratie via participatieprocessen noodzakelijk wordt wanneer traditionele processen binnen de representatieve democratie hun geloofwaardigheid wensen te behouden;

Wij vragen u voor de gemeente Asse het Europees Charter voor Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen  te onderschrijven en toe te passen op elk ruimtelijk planningsproject en alle bijbehorende beslissingen.

Hiermee geeft u een duidelijk signaal aan de inwoners van Asse dat participatie voor onze gemeente dé norm wordt binnen het bestuur. De Provincie Oost-Vlaanderen en de  gemeenten Herzele, Deinze, Sint-Niklaas, Lede en Leuven gaven alvast het goede voorbeeld. Doet de gemeente Asse dit ook?

 

Wij danken u om deze vraag te bestuderen en zien uw reactie graag in de eerstvolgende weken tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

VZW ARMA, Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse

Edingsesteenweg 30
1730 Asse
mail: [email protected]

 

Bijlage: Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen 

Back To Top