skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse
H

Historiek

Een lange voorgeschiedenis!

De plannen rond de aanleg van een ring in Asse zijn niet nieuw. De geschiedenis hiervan gaat terug op de jaren `70, toen de geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, werd geschrapt. De zoektocht naar een geschikte omleidingsweg leidde eind jaren ’90 tot de formulering van een tracé dat een kleine driekwartsring door het centrum van Asse vormt. Dit ringtracé werd in 2000 door de Vlaamse Regering vastgelegd in een gewestplanwijziging. Toen al botsten de plannen op groot verzet bij de plaatselijke bevolking. Met name het feit dat andere, mens- en centrumsparende tracés geen eerlijke kans kregen om individuele belangen veilig te stellen, zette kwaad bloed.

De eerste fase van deze driekwartsring verbindt de N9 ter hoogte van het station met de weg van Asse naar Meise en werd uitgevoerd in 2008. Hierdoor werd het industrieterrein in Mollem ontsloten voor het vrachtverkeer.

De realisatie van fase 2 en 3, die het meest gecontesteerd zijn, kwam er niet, door vernietiging van de gewestplanwijziging door de Raad van State in 2009 naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift door ARMA.

Recente ontwikkelingen

Het onderzoek naar een ring werd recent heropend in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, in het kader van de “Afbakening Kleinstedelijk Gebied (KSG) Asse” . Deze afbakeningsstudie moet richting geven aan de toekomstige ‘verstedelijking’ van Asse en wordt vastgelegd in een Plan-MER (MillieuEffectenRapport) en een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk  UitvoeringsPlan).  

Het Plan-MER “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse” werd reeds afgerond en gepubliceerd in februari 2015, u vindt het hier.

Behalve het ringtracé komen hier ook andere strategische acties met een belangrijke impact voor Asse aan bod.  Het merendeel van deze strategische projecten heeft een belangrijke co-relatie met de aanleg van het ringtracé. Het betreft onder meer: de uitbreiding van de KMO-zone Mollem, de herstructurering van deelgebied Nerviërsstraat, de herbestemming van open ruimtegebied binnen de rondweg tot woongebied of gemengd stedelijk gebied en de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site.  Het lijkt wel of de ring er moet komen om andere projecten op de (verborgen) agenda mogelijk te maken.

Dit Plan-MER stelt a priori het ‘gewestplantracé’ (dat Huinegem met de N9 verbindt via Kalkoven en aansluit op de N285 (Edingsesteenweg), richting Ternat – zie Voorgeschiedenis (interne hyperlink) in licht aangepaste vorm als voorkeurstracé voor. ARMA heeft dit Plan-MER doorgelicht en stelt vast dat het rapport aaneenhangt van foutieve aannames en allerminst blijk geeft van een gelijkwaardige behandeling van de diverse tracé-alternatieven.  Het is overduidelijk dat het gewestplantracé wordt voorgetrokken bij de analyse ten nadele van waardevolle andere tracés die voortijdig worden uitgesloten voor verdere bestudering.  (voor meer details, zie: Vooringenomenheid is een slechte raadgever).

Historiek

Back To Top